Algemene Voorwaarden Welcome to the Office

 

 

Inhoud

 

Artikel 1:              Definities

Artikel 2:              Algemeen/Toepasselijkheid

Artikel 3:              Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

Artikel 4:              De Overeenkomst

Artikel 5:              Prijs

Artikel 6:              Betaling

Artikel 7:              Levering/Levertijd

Artikel 8:              Verplichtingen van Welcome to the Office

Artikel 9:              Verplichtingen van de Opdrachtgever

Artikel 10:            Diensten van Derden

Artikel 11:            Persoonsgegevens

Artikel 12:            Domeinnamen en Webhosting

Artikel 13:            Eigendom, Intellectueel Eigendom en Gebruiksrecht

Artikel 14:            Auteursrecht Fotografie

Artikel 15:            Ontbinding

Artikel 16:            Overmacht

Artikel 17:            Limitering van Aansprakelijkheid

Artikel 18:            Verval van Vorderingen

Artikel 19:            Klachten/Reclamering

Artikel 20:            Slotbepalingen

 

 

Artikel 1: Definities 

 

1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten door Welcome to the Office.

 

1.2 Welcome to the Office: handelsnaam van InTacct, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder nummer 71329692 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

1.3 Opdrachtgever: een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Welcome to the Office de Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

 

1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Welcome to the Office.

 

1.5 Diensten: de diensten en/of opdrachten waarvan levering met de Opdrachtgever is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: Webdesign, Visual Branding, Logodesign, Web Content of Drukwerk-design.

 

1.6 Materialen: alle materialen die in het kader van (Web-)designdiensten door Welcome to the Office aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en/of geleverd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen (zoals bijvoorbeeld voor een website), documentatie, gegevensbestanden en programmatuur.

 

Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Welcome to the Office.

 

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Welcome to the Office schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Welcome to the Office als zodanig zijn aanvaard.

 

2.3 Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

 

2.5 Welcome to the Office is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden staat op de webpagina van Welcome to the Office vermeld (https://welcometotheoffice.nl).
Wijzigingen gaan één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum in door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina van Welcome to the Office (https://welcometotheoffice.nl). Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

 

2.6 Op elke Overeenkomst tussen Welcome to the Office en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Welcome to the Office en Opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Welcome to the Office gevestigd is, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst 

 

3.1 Alle door Welcome to the Office gedane offertes zijn vrijblijvend. Welcome to the Office heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Opdrachtgever Welcome to the Office heeft bereikt op de wijze als in lid 3.4 van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Opdrachtgever een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.

 

3.3 Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een

Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Welcome to the Office aan de Opdrachtgever levert, kan Welcome to the Office haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.

 

3.4 Aanvaarding door de Opdrachtgever van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondertekend per post, per e-mail of persoonlijk aan Welcome to the Office te retourneren.

 

3.5  Voor zover de Opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam van een Overeenkomst met Welcome to the Office aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Opdrachtgever aan te tonen.

 

Artikel 4: De Overeenkomst 

 

4.1 Termijn: Indien er sprake is van een looptijd wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één jaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door Welcome to the Office zoals omschreven in lid 4.2 van dit artikel.

 

4.2 Opzegging: Opzegging van een Overeenkomst door de Opdrachtgever dient minimaal één kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Welcome to the Office heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Opdrachtgever kan uitsluitend per e-mail, waarbij de datum van verzending als opzegdatum geldt.

 

4.3 Prijswijziging: Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals in lid 4.2 in dit artikel beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.

 

4.4  Meerwerk/extra kosten: Indien Welcome to the Office ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Prijs 

 

5.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven of offertes zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

 

5.2 Alle prijzen voor Diensten van Welcome to the Office worden in rekening gebracht vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst. Welcome to the Office brengt de Opdrachtgever de prijzen in rekening door middel van facturen in euro’s.

 

5.3 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

 

Artikel 6: Betaling 

 

6.1  Tenzij anders SCHRIFTELIJK is overeengekomen, dient Opdrachtgever bij het geven van de opdracht een aanbetaling van 40% te doen, o.a. om de benodigde licenties en/of domeinen/webhosting aan te schaffen. Voor deze aanbetaling ontvangt Opdrachtgever een factuur. Deze factuur dient binnen 5 werkdagen voldaan te worden. Na voltooiing van de opdracht, dient de Opdrachtgever het resterende bedrag (60%) bij oplevering te betalen aan Welcome to the Office.

 

6.2 De (restant)betaling van de geleverde Diensten dient binnen 14 dagen na verzending van de (eind)factuur betaald te worden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door Welcome to the Office. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Welcome to the Office te lijden en geleden schade. Indien Welcome to the Office tot buitengerechtelijke incasso overgaat, komen de kosten daarvan, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau, met een minimum van 50 euro en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Opdrachtgever. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen.

 

6.3 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

6.4 Geen enkel gebruik van het (foto-)grafisch/design werk, op welke wijze dan ook, is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Welcome to the Office nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 7: Levering / Levertijd 

 

7.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtgever zal Welcome to the Office zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

 

7.2 Een Dienst wordt door Welcome to the Office in twee fasen ontwikkeld:

 

fase 1: vervaardiging van een conceptontwerp van de dienst (structuur en vormgeving) op basis van de informatie uit de inventarisatie;

 

fase 2: het uitwerken van het (goedgekeurde) ontwerp; Nadat een fase is afgesloten wordt het eindresultaat (conceptontwerp of uiteindelijk ontwerp) opgeleverd aan de Opdrachtgever. Welcome to the Office en de Opdrachtgever beoordelen vervolgens gezamenlijk: of het concept ontwerp of de Dienst overeenstemt met het ontwerp. Bij een positieve beoordeling leggen de partijen schriftelijk of via e-mail vast dat het concept ontwerp is geaccepteerd. Welcome to the Office is gerechtigd de uitvoering van fase 2 op te schorten zolang het conceptontwerp nog niet door de Opdrachtgever is geaccepteerd.

 

7.3 Indien een Opdrachtgever gedurende de looptijd van een overeenkomst aan Welcome to the Office verzoekt functionaliteit toe te voegen dan wel functionaliteit te wijzigen anders dan voorzien in het ontwerp worden de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden door Welcome to the Office aangemerkt als meerwerk. Voor meerwerk is de Opdrachtgever aan Welcome to the Office een vergoeding per manuur verschuldigd op basis van de alsdan geldende tarieven.

 

7.4 Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens Welcome to the Office geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Opdrachtgever Welcome to the Office in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Welcome to the Office zijn toe te rekenen, dan is de Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.

 

7.5 Welcome to the Office is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zijn gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever en aan een door Welcome to the Office verlangde aanbetaling zoals genoemd in lid 1 van artikel 6 niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

 

7.6 Welcome to the Office is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
(1) de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
(2) Welcome to the Office aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten, al dan niet door de Opdrachtgever;
(3) Er sprake is van overmacht zoals genoemd in lid 1 van artikel 15.

 

Artikel 8: Verplichtingen van Welcome to the Office

 

8.1 Aan de zijde van Welcome to the Office bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Opdrachtgever te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen.

 

8.2 Welcome to the Office draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Welcome to the Office is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden. Welcome to the Office garandeert derhalve uitdrukkelijk niet dat er altijd gebruik kan worden gemaakt van de Diensten.

 

8.3 Welcome to the Office staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Opdrachtgever voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Welcome to the Office kenbaar is gemaakt. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 

9.1 Voor zover Welcome to the Office en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van Diensten bepaalde zaken en/of gegevens ter beschikking dient te stellen, moeten deze uiterlijk één week voor aanvang van uitvoering/ontwikkeling van de Diensten door Welcome to the Office zijn ontvangen. Wanneer deze termijn wordt overschreden is Welcome to the Office, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd haar planning voor de uitvoering van de Diensten aan te passen en/of, wanneer hierdoor de uitvoering van de Designdiensten vertraging oploopt, de daarmee gemoeide extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

9.2 Voor zover Welcome to the Office en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van Designdiensten bepaalde data en/of gegevens (bijvoorbeeld geluids-, beeld- en/of filmfragmenten) ter beschikking dient te stellen, blijft Opdrachtgever ten aller tijde (eind)verantwoordelijk voor het garanderen van de juiste gebruikslicenties. Eventuele schade aan of schadeclaims van derden voortvloeiend uit data en/of gegevens aangeleverd door Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever. Welcome to the Office kan nimmer aansprakelijk worden gehouden. De Opdrachtgever vrijwaart Welcome to the Office van aanspraken van derden uit dien hoofde.

 

9.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Welcome to the Office daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

9.4 De Opdrachtgever garandeert dat door hem geleverde elektronische (gegevens-) bestanden geen virus, worm of ander elektronische elementen bevatten die kunnen leiden tot schade aan een door hem aan Welcome to the Office geleverd bestand, aan bestanden/apparatuur van Welcome to the Office en/of aan bestanden/apparatuur van derden. Indien bij Welcome to the Office het gerechtvaardigde vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever deze garantie niet nakomt, heeft Welcome to the Office het recht het desbetreffende door de Opdrachtgever geleverde bestand te weigeren en de overeenkomst ter zake met onmiddellijke ingang te beëindigen, door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd alle andere rechten van Welcome to the Office.

 

9.5 Indien Opdrachtgever geen (web)content (in welke vorm dan ook) afneemt van Welcome to the Office, dient hij zelf zorg te dragen voor contentlevering en plaatsing. Welcome to the Office plaatst in dat geval demo content (Lorem Ipsum).

 

9.6 Indien Opdrachtgever een e-commerce website afneemt, dient hij zelf zorg te dragen voor het aanmaken van meerdere productpagina’s. Welcome to the Office levert een template pagina met demo content. Indien Opdrachtgever dit wenst, kan Welcome to the Office dit tegen een meerprijs uit handen nemen.


Artikel 10: Diensten van derden 

 

Welcome to the Office is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen die niet in dienst zijn bij Welcome to the Office. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die Welcome to the Office op haar beurt, geheel of ten dele, van een derde heeft betrokken en al dan niet na bewerking aan de Opdrachtgever door levert.

 

Artikel 11: Persoonsgegevens 

 

11.1 De Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Welcome to the Office aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

 

11.2 De Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Welcome to the Office zijn opgeslagen.

 

11.3  Welcome to the Office kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige eigenaren van Welcome to the Office en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

 

11.4 Welcome to the Office zal de Privacy Verklaring te allen tijde beschikbaar stellen op haar website. De Privacy Verklaring is tevens altijd per e-mail op te vragen bij Welcome to the Office.

 

Artikel 12: Domeinnamen en Webhosting

 

12.1 Indien is overeengekomen, dat Welcome to the Office voor de Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 

12.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam. Welcome to the Office vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 

12.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestiging – schriftelijk of per e-mail van Welcome to the Office of de desbetreffende registrerende instantie, inhoudende dat de aangevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Welcome to the Office tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Welcome to the Office geen bemiddeling heeft verleend.

 

Artikel 13: Eigendom, Intellectueel eigendom en Gebruiksrecht

 

13.1 Alle door Welcome to the Office aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van Welcome to the Office tot het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook en inclusief eventuele rente en kosten, jegens Welcome to the Office heeft voldaan. Indien Welcome to the Office gebruikt maakt van haar recht om zaken terug te halen, is de Opdrachtgever verplicht hieraan zonder enig voorbehoud zijn medewerking te verlenen.

 

13.2 Indien door of vanwege de Opdrachtgever ter uitvoering van een overeenkomst aan Welcome to the Office zaken zijn toevertrouwd ter bewaring, verwerking, bewerking of gebruik, moet Welcome to the Office voor deze zaken dezelfde zorg aanwenden als die zij voor haar eigen zaken aanwendt.

 

13.3 Wanneer de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen van de overeenkomst, is het de Opdrachtgever toegestaan om het resultaat van de uitgevoerde Diensten te reproduceren naar gewille van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever krijgt (na betaling) volledig recht over. Het is echter niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Welcome to the Office Diensten door te verkopen.

 

13.4 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt hij/zij een exclusief gebruiksrecht tot het gebruik van de materialen voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging ten behoeve van het toegankelijk maken van de materialen voor derden.

 

13.5 De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Welcome to the Office niet gerechtigd de materialen te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Welcome to the Office kan haar toestemming hiertoe afhankelijk stellen van een door de Opdrachtgever te betalen aanvullende vergoeding.

 

13.6 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt, of anderszins in gebreke is, vervalt het in het kader van de overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte gebruiksrecht.

 

13.7 Welcome to the Office heeft de vrijheid om de naam van de Opdrachtgever, en een eventuele hyperlink naar de website van de Opdrachtgever, te vermelden in haar reclame en promotie uitingen en de portfolio-pagina van haar website.

 

Artikel 14: Auteursrecht Fotografie

 

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berust het auteursrecht van de foto(s) te allen tijde bij Welcome to the Office.

14.2 Het is niet toegestaan foto’s van Welcome to the Office, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.

14.3 Bij het leveren van de foto’s heeft de Opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.

14.4 Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Welcome to the Office, hebben bedoeld. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het eerder in dit artikel genoemde exploitatierecht. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Welcome to the Office. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

14.5 Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Welcome to the Office.

14.6 De Opdrachtgever geeft Welcome to the Office toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden, zoals: blog, social media, wedstrijden. De Opdrachtgever kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met €250,- en Welcome to the Office zal de foto’s dan niet gebruiken.

14.7 De Opdrachtgever mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door Welcome to the Office”, naast vermelding van de website: https://welcometotheoffice.nl en/of een tag naar de social media pagina van Welcome to the Office

Foto’s uit de reportage mogen door Welcome to the Office gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.

 

14.8 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Welcome to the Office is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 

14.9 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Welcome to the Office. In dit geval komt Welcome to the Office een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Welcome to the Office gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 15: Ontbinding 

 

15.1 Welcome to the Office is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Opdrachtgever een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

 

15.2 Welcome to the Office heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 

15.3 Welcome to the Office kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Opdrachtgever ongedaan maken. Te zake aanvaardt Welcome to the Office geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 16: Overmacht 

 

16.1 In geval van overmacht kan de Opdrachtgever Welcome to the Office nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Welcome to the Office niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, natuurrampen, (werk-)stakingen, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.

 

16.2 Indien door overmacht Welcome to the Office langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Welcome to the Office gemaakte kosten door de Opdrachtgever.

 

Artikel 17: Limitering van aansprakelijkheid 

 

17.1 Behalve op de in lid 4 van artikel 7 genoemde restitutie kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding door Welcome to the Office van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.

 

17.2 Welcome to the Office is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.

 

17.3 De aansprakelijkheid van Welcome to the Office is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Opdrachtgever voor geleverde Diensten aan Welcome to the Office betaalde bedragen.

17.4 Schade waarvoor Welcome to the Office op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Welcome to the Office te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

17.5 De Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikersnaam/loginnaam, Domeinnaam, wachtwoorden en e-mail adressen. Welcome to the Office is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Welcome to the Office is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.

 

17.6 Welcome to the Office is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Welcome to the Office.

 

17.7 De Opdrachtgever vrijwaart Welcome to the Office tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Welcome to the Office en/of het internet door de Opdrachtgever.

 

Artikel 18: Verval van vorderingen 

 

Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever jegens Welcome to the Office, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 19: Klachten / reclamering 

 

19.1 Welcome to the Office spant zich in klachten omtrent de geleverde Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Diensten te komen. Welcome to the Office is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

 

19.2 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Welcome to the Office komt te vervallen.

 

19.3 Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Welcome to the Office.

 

19.4 Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Dit ter beoordeling van Welcome to the Office.

 

19.5 Het indienen van een klacht/reclamering laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

 

Artikel 20: Slotbepalingen 

 

20.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

 

20.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Welcome to the Office, rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

 

20.3 De Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Welcome to the Office van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Welcome to the Office nakoming van de Overeenkomst met de Opdrachtgever garandeert.

 

20.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Welcome to the Office eerst van kracht worden nadat Welcome to the Office daarvan schriftelijk door Opdrachtgever in kennis is gesteld.

 

20.5 De Opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Welcome to the Office. De Opdrachtgever kiest in haar relatie tot Welcome to the Office uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Opdrachtgever aan Welcome to the Office schriftelijk opgegeven adres.

 

20.6 De Opdrachtgever dient in geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling Welcome to the Office hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

 

20.7 Alle Overeenkomsten die Welcome to the Office sluit, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

20.8 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Welcome to the Office (https://welcometotheoffice.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos per e-mail toegezonden door Welcome to the Office.